Polskie pustkowia Wiki

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 45: Line 45:
 
===Papiści===
 
===Papiści===
 
W [[Warszawa|Warszawie]] gmina składała się z ośmiu osób oraz z Jana. Jej część nazywała siebie papistami i chociaż nie znali znaczenia tego słowa, przypisywali mu wielkie znaczenie. Wrogowie greków, jednak tak samo jak oni, wyśmiali Kościół w Poznaniu, którego członkiem był Jan.
 
W [[Warszawa|Warszawie]] gmina składała się z ośmiu osób oraz z Jana. Jej część nazywała siebie papistami i chociaż nie znali znaczenia tego słowa, przypisywali mu wielkie znaczenie. Wrogowie greków, jednak tak samo jak oni, wyśmiali Kościół w Poznaniu, którego członkiem był Jan.
[[Category:Wyznania]]
+
Wyznania

Please note that all contributions to the Polskie pustkowia Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: